SPELREGELS

van Trimclub ABC, gevestigd te Sliedrecht.

Inleiding

Dit zijn de spelregels van Trimclub ABC. Deze regels gelden als aanvulling op de Statuten van de vereniging, welke bij notariële akte zijn vastgelegd.

Lidmaatschap

Artikel 1 Leden

De vereniging kent volgens haar Statuten:

 a. Clubleden Leden die bij aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt
 b. Ereleden Leden die door de Algemene Ledenvergadering daartoe zijn benoemd.

Artikel 2 Verkrijging van het lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding. De aanmelding geschiedt door invulling en inlevering van het daartoe ter beschikking gestelde inschrijfformulier.
 2. Het inschrijfformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend.
 3. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de zich als lid aanmeldende persoon, dat hij/zij zal handelen overeenkomstig de Statuten en spelregels.
 4. De vereniging is verplicht bij toetreding van een lid aan dit lid te melden dat de Statuten en de spelregels van de vereniging staan gepubliceerd op de website van de vereniging.
 5. Bij herhaaldelijk overtreden van de spelregels en de Statuten, kan het bestuur een lid royeren. Dit lid kan in beroep gaan bij de Algemene Ledenvergadering.
 6. Bij de inschrijving van nieuwe clubleden berekent Trimclub ABC geen inschrijfkosten. Een uitzondering hierop is als iemand zich binnen één jaar afmeldt en opnieuw aanmeldt als lid. In dat geval wordt er €20.00  in rekening gebracht voor administratie/inschrijfkosten. Het bestuur kan in uitzonderlijke gevallen besluiten van deze regel af te wijken.

Artikel 3 Ereleden

 1. Het bestuur kan Ereleden benoemen, deze genieten de volgende rechten:
 2. zij zijn vrijgesteld van contributiebetaling;
 3. zij hebben alle rechten zoals gewone leden;

Criterium erelidmaatschap:

-een groot aantal jaren op bijzondere wijze verdienstelijk zijn geweest voor ABC, zulks ter beoordeling van het bestuur.

Procedure:

 1. een voordracht moet schriftelijk bij het bestuur worden ingediend en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan. De voordracht moet voorzien zijn van duidelijke en objectieve argumenten en mede ondertekend door minimaal vijf leden
 2. Als de algemene ledenvergadering met meer dan 75% van de stemmen het voorstel heeft bekrachtigd wordt de onderscheiding door het bestuur uitgereikt

Artikel 4 Rechten en overige plichten van leden

Buiten de verplichtingen, geregeld in de Statuten, hebben alle leden de hierna te noemen

rechten en plichten.

 1. Zij hebben het recht om deel te nemen aan activiteiten van de vereniging.
 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
 3. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het

bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen

behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek

bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.

 1. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen (via de ledenadministratie) van de verandering van hun email- en huisadres en bankrekening .
 2. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen.
 3. Zij hebben de plicht de verschuldigde contributie, kledingkosten en/of consumptiekosten tijdig te voldoen. Daartoe moet ieder lid een automatische incasso toestaan.

Artikel 5 Wettelijke aansprakelijkheid bestuur en vereniging

Voor ongelukken die tijdens activiteiten van de vereniging aan leden overkomen kan men het bestuur of de vereniging niet aansprakelijk stellen.

Het bestuur en/of de vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ontvreemding, kwijtraking of beschadiging van persoonlijke eigendommen van leden of derden.

Artikel 6 Overige commissies

 1. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken. Deze termijn kan stilzwijgend worden verlengd.
 2. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van de huishoudelijke regels.
 3. Een commissie is verantwoording schuldig aan het bestuur.

Artikel 7a Basisregels voor Trimmers, Wandelaars, Fietsers en Nordic Walkers

1  De aanwijzingen van de trainer/begeleider moeten in alle redelijkheid worden opgevolgd.

 1. De verkeersregels moeten in acht genomen worden.
 2. In schemering en donker zijn deelnemers verplicht deugdelijk reflectiemateriaal te dragen.
 3. Sportief gedrag is vereist.

Artikel 7b Basisregels voor voetballers

 1. De aanwijzingen van de trainer/begeleider moeten in alle redelijkheid worden opgevolgd.
 2. De spelregels van de KNVB moeten in acht genomen worden, voor zover niet onderling afgesproken er van af te wijken.
 3. Sportief gedrag is vereist.

Artikel 8 Slotbepalingen

1.In gevallen waarin deze huishoudelijke regels niet voorzien, of een artikel voor verschillende uitleggingen vatbaar is beslist het bestuur.

 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

Instructies voor adviseurs en commissies

als aanvulling op Statuten en Spelregels artikel 6

 

Taak, bevoegdheid en werkwijze.

 

Ledenadministratie

 1. Gevraagd en ongevraagd advies aan bestuur over dit item
 2. Correct en tijdig bijhouden van alle ledenmutaties en de N.A.W. gegevens
 3. Per kwartaal een lijst aan de penningmeester leveren voor de contributie-inning
 4. Per maand een overzicht van mutaties leveren aan de secretaris
 5. Er voor zorgen dat het bestuur en de diverse commissies leden kunnen contacten via juiste emailadressen
 6. In overleg met de secretaris zorgen dat de inschrijvingspapieren up-to-date blijven
 7. Privacyregelgeving op dit terrein toepassen

Arbocoördinator

 1. Gevraagd en ongevraagd advies aan bestuur en commissie over dit item
 2. Wettelijke en wenselijke zaken van arbo in de club invoeren en handhaven
 3. Voorlichting geven aan diverse commissieleden en vrijwilligers betreffende arbo
 4. Lijsten bijhouden van vrijwilligers in samenwerking met secretaris / ledenadministratie / bestuurslid vrijwilligers.

Coördinator Privacy beleid
1. Gevraagd en ongevraagd advies aan bestuur en commissie over dit item

 1. Toetsen van het beleid aan wettelijke kaders
 2. Noodzakelijke documenten samenstellen en voorleggen aan het bestuur

 

Technische cie (gebouw en terrein):

 1. Gevraagd en ongevraagd advies aan bestuur over dit item
 2. Meerjaren onderhoudsplan en begroting voor dit onderdeel i.o.m. de penningmeester vaststellen.
 3. Regelen van klussen
 4. Arboregelgeving op dit terrein toepassen

 

Sportactiviteitencie

 1. Gevraagd en ongevraagd advies aan bestuur over dit item
 2. Vaststellen activiteitenagenda en verantwoordelijk voor organisatie, bemensing en uitvoering van activiteiten in samenspraak met bestuurslid sportzaken
 3. Soort ‘ledenraad’. Leden kunnen ook met hen (en bestuur) zaken bespreken over lief en leed, adviezen/veranderingen binnen de vereniging over allerlei zaken

Trainerscie

 1. Gevraagd en ongevraagd advies aan bestuur over dit item
 2. Uitvoering (soms ook organisatie) van sportactiviteiten
 3. Bespreking van problemen met het bestuurslid sportzaken
 4. Bespreking van vernieuwingen met het bestuurslid sportzaken.

Sponsorcie

 1. Gevraagd en ongevraagd advies aan bestuur over dit item
 2. ‘Onderhouden’ bestaande sponsoren (november langs gaan)
 3. Controle op uitvoering afspraken (logo’s in nieuwsbrief en/of jaarverslag, bordjes in hal, toesturen van Nieuwsbrief en Jaarverslag)
 4. Werven nieuwe sponsors
 5. Overleg over uitvoering en vernieuwing met bestuurslid sponsoring

 

Websitecie

 1. Gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur over dit item
 2. Zorg dragen voor technische inrichting
 3. Zorg dragen voor logische indeling van de website en aantrekkelijke vormgeving
 4. Zorg dragen voor actueel houden van website
 5. Geschikt maken voor informatievoorziening, service aan leden en geïnteresseerden en communicatie tussen de leden
 6. Overleg met bestuurslid PR en/of secretaris over uitvoering en vernieuwing
 7. Privacyregelgeving op dit terrein toepassen

 

PR cie

 1. Gevraagd en ongevraagd advies aan bestuur over dit item
 2. Nieuwsbrief 6x per jaar uitbrengen: nieuws, bindend, informatief in overleg met bestuurslid PR en secretaris
 3. Jaarverslag: vormgeving, uitnodigend, informatief
 4. Communicatie in- en extern
 5. Behoud en aanwas van leden is doelstelling en uitdaging
 6. Naam en activiteiten promoten in media
 7. Overleg met bestuurslid PR over uitvoering en vernieuwing